راهنمایی بر مقررات انتقال مواد عفونی ۲۰۱۹-۲۰۲۰-دکترجدید

اشتراک گذاری

راهنمایی بر مقررات انتقال مواد عفونی ۲۰۱۹-۲۰۲۰

قابل استفاده برای کارمندان بخش عفونی و آزمایشگاه

منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۹ با عنوان:

Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2019-2020

سازمان جهانی بهداشت ۲۰۱۹ ©

WHO) “این ترجمه توسط سازمان جهانی بهداشت ) تهیه نشده است. سازمان جهانی بهداشت مسئول محتوا یا دقت این
ترجمه نیست. در صورت هر گونه تناقض بین نسخه های انگلیسی و فارسی، نسخه اصلی انگلیسی باید نسخه الزام آور و
معتبر باشد.”

۲۰۱۹ – راهنمایی بر مقررات انتقال مواد عفونی ۲۰۲۰

آزمایشگاه مرجع سلامت ۱۳۹۸ ©

مترجم: مهناز صارمی

مخفف ها و سرنام ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵

بخش ۱: مقررات حمل و نقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱٫ ۱ مقررات بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱٫ ۲ توافق نامه های معین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱٫ ۳ مقررات ملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱٫ ۴ تغییرات اپراتور/ حمل کننده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱٫ ۵ مقررات تکمیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱٫ ۶ شروط خاص…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

بخش ۲: صاحبان منافع حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲٫ ۱ فرستنده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲٫ ۲ تأمین کننده بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲٫ ۳ اپراتور/ حمل کننده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲٫ ۴ گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

بخش ۳: آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱٫۳ حوزه های آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۳٫۱٫ ۱ آموزش اطلاعات عمومی و آشناسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۳٫۱٫ ۲ آموزش ایمنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۳٫۱٫ ۳ آموزش خاص- عملکردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۳٫ ۲ آزمایش و تأیید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

بخش ۴: تعریف ماده برای حمل و نقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۴٫ ۱ کشت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۴٫ ۲ نمونه های بیمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۴٫ ۳ محصولات بیولوژیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

 

۴٫ ۴ پسماندهای پزشکی یا بالینی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۴٫ ۵ دستگاه ها یا تجهیزات پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۴٫ ۶ موارد معاف شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۴٫۶٫ ۱ نمونه های معاف شده انسان یا حیوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

 

۴٫۶٫ ۲ دستگاه ها یا تجهیزات پزشکی استفاده شده…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

بخش ۵: گروه بندی مواد عفونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۵٫ ۱ گروه ها و بخش های محموله های خطرناک………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۵٫ ۲ دسته بندی مواد عفونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

کانال تلگرامی دکترجدید http://t.me/jadidpdf

برای دانلود کتابچه در لینک زیر کلیک کنید

https://www.drjadid.com/wp-content/uploads/2020/09/WHO-WHE-CPI-2019.20-per.pdf

دکترجدید

526 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

متاسفانه موردی یافت نشد ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...

کتاب سوالاتplab۲

150000 تومان
تماس یا پیامک
× ارسال پیام در واتساپ