نوشتن نامه ارجاع پزشکان OET

اشتراک گذاری

این کتاب نمونه هایی از نامه هایی برای ارجاع بیماران به متخصص یا ترخیص بیمار میباشد.تمرین برای امتحان oet writing میباشد

محصولات مرتبط