نوشتن نامه ارجاع پزشکان OET

اشتراک گذاری

این کتاب نمونه هایی از نامه هایی برای ارجاع بیماران به متخصص یا ترخیص بیمار میباشد.تمرین برای امتحان oet writing میباشد

محصولات مرتبط

کتاب سوالاتplab۲

150000 تومان