کتاب OET کاپلان برای شرکت در امتحان OET

اشتراک گذاری

این کتاب در مورد زبان تخصصی پزشکی جهت شرکت در امتحان oet میباشد.به زبان انگلیسی تخصصی پزشکی میباشد.