کتاب تست برای امتحانplab2

اشتراک گذاری

این کتاب تست برای آمادگی و شرکت در امتحان  plab2 انگلستان میباشد.این کتاب جامع و دوستانه تنها راهنمای شما برای امتحان PLAB 2 است. این شامل تمام موضوعات و موقعیت هایی است که در آزمون OSCE PLAB2 خود را در آنها آزمایش خواهید کرد.